Меню

Оглавление:

Розов адвокат

Отказът от правото на защита в наказателния процес е недопустим[1], но отказът на адвоката от приета защита е възможен.

Отказът от приета защита бе уреден в нашата наказателно-процесуална система в резултат на развитието ѝ след 1948 г. и засилването на защитната функция в противовес на обвинителната[2]. Той не е предвиден в НПК от 1952 г. (отм.). При действието му авторитетни адвокати поддържат, че отказ от приета защита не е допустим, защото това засилва обвинението и е в противоречие с принципа, че защитникът трябва да остане в процеса, за да отстоява позицията на защитавания, дори ако не е съгласен с нея[3].

За пръв път отказът от приета защита е предвиден в чл.71 от НПК от 1974 (отм.) и съдържанието му по същество е същото както в чл.95 от НПК от 2005 г. Той е мярка за самостоятелност и възможност за назначения или упълномощен адвокат да напусне процеса, без да увреди защитаваните интереси.

Адвокатската защита е система от процесуални действия, произтичащи от чл. 99 НПК и гаранция защитаваните лица да получат правата си. В този смисъл, отказът от поета защита е действие на крайна необходимост, макар това да не е нормативно изказано. Чл.100, ал.3 НПК не препраща към чл.95 НПК в отношенията на повереник-частен обвинител и граждански ищец, но това не означава, че отказът от защита е недопустим или невъзможен при тях.

Чл.95, изр.1-во НПК съдържа едновременно забрана за неизпълнение на поето задължение за защита и отмяната ѝ. Законовата лаконичност води до неяснота в границите на изключението — «. ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини...». Встъпването на адвокатската защита в процеса трябва да отговаря на законовите изисквания, но реалното ѝ упражняване е обвързано с изискването да не ѝ се пречи в осъществяване на нейната цел — «Нито един невинен да не бъде осъден и нито един доказано виновен да не бъде несправедливо наказан.» Отказът не е свързан с преценка на адвоката, когато реши да напусне процеса и да отказва изпълнение на поетия ангажимент, освен ако възникнат непреодолими препятствия извън негов контрол. Отказът от приета защита не е право на адвоката извън посочените в чл.99 НПК, а задължение да се оттегли от процеса, за да не постави под заплаха или да увреди правото на защита на обвиняемия[4].

Глава Х от НПК за участието на адвоката в наказателния процес и условията за напускане на същия не изключи въпросите без отговор.

Неяснотите за приложните хипотези на отказа по чл.95, ал.1,изр.1-во НПК са извън отвода на адвоката по чл.92 НПК. Основанията за отвод са други обективни пречки за участието му в процеса. В обхвата на отвода на адвоката, а не на отказа от защита, са случаите, при които адвокатът не може да продължи участието си като защитник в процеса, когато е загубил завинаги качеството си по Закона за адвокатурата (ЗА). До същия резултат води и временното отстраняване на адвоката от упражняване на професията, следствие влязла в сила дисциплинарна санкция по чл.133, ал.1,т.4 и т.5 ЗА.

Не се нуждаят от анализ случаите, в които заболявания или отсъствието на адвоката от страната за продължителни периоди от време налагат своевременен отказ по чл.95 изр.1-во НПК. Отсъствието на адвоката не може да бъде причина за отлагане на делото[5]. При защита по пълномощие, но не и при защита по чл.94,ал.1,т.8 НПК, нарушаване на контакта между адвокат и обвиняем при отсъствие на последния може да предизвика отказ от приета защита, при необходимост от промяна в основните защитни линии с оглед получените нови доказателства. При възникване на противоречие в хода на процеса в интересите на двама обвиняеми, защитавани от един адвокат, също може да се стигне до отказ от приета защита. На всеки от обвиняемите трябва да бъде предоставена пълна възможност за осъществяване правото му на защита[6].

Позицията на защитника, като страна в наказателния процес, е отговорна и свързана с множество конфликти, предизвикани от мандатните правоотношения и от правоотношенията с органите на досъдебното производство и съда. Те пораждат дискусии във връзка с отказа от приета защита.

Систематичното разположение на чл.95 НПК преди чл.98 НПК поражда въпроса «Дали и кога противоречията в отношенията на адвокат и представлявана страна[7] могат да доведат до отказ от приета защита?».

При двете хипотези се засягат случаи, свързани с проблеми в правоотношенията между титуляр на правото на защита и неговият процесуален представител с мандат за цялостна дейност по делото[8].

Вътрешното убеждение на адвоката управлява решенията му при двете норми, но в единия случай съдържанието му е насочено към упражняване на права-задълженията по чл.99 НПК, а в другия към обвързаните ограничения на правата на защитата, посочени в чл.98 НПК, доказателствата, закона и позицията на обвиняемия, дали признава или отрича участието си в инкриминираното деяние[9]. Вътрешното убеждение на защитника не е тъждествено с убеждението на прокурора или съдията[10]. То е мнение, включващо съмнението в тезата на обвинението, в правилното установяване на фактите или годността на доказателствата, което непрекъснато се развива и съдържа оценки и предположения за престъплението. Предметът на доказване е богат на възможности за защита, свързани с въпросите, на които трябва да отговори разследването на престъплението, а защитата да анализира и провери — кой, с кого, на кого, кога, къде, какво, как, защо и при какви обстоятелства върши[11].

Адвокатската защита търпи ограниченията на чл.98, ал.1 НПК. Позицията на защитника трябва да почива на доказателствата и закона. В този пункт могат да възникнат противоречия и адвокатът следва да отхвърли исканията на обвиняемия при защитата да наруши закона, да манипулира доказателствата, да си служи с персонални нападки и т.н. При такъв конфликт с обвиняемия, ако не може да бъде преодолян, за използване на неправомерни способи[12], защитникът има право да откаже да удовлетвори исканията му и да продължи защитата в законовите рамки. Такива принципни противоречия между адвокат и обвиняем не се решават от чл.98, ал.2 НПК, относим към разногласия и колизии по основните линии на защитата, а не до изпълнение на закона и затова адвокатът може да направи отказ от приета защита в хода на процеса по чл.95,изр.1-во от НПК. Адвокатът няма право да си служи с незаконни средства и с пречещи на разследването[13].

Стилистиката на чл.98, ал.2 НПК създава практически проблеми. Чл.98, ал.2, изр.1-во НПК не изяснява какво следва да се разбира под «да съгласува основните линии на защитата». В чл.98, ал.2, изр.2-ро НПК е смущаващо, че основните линии на защитата са «предложени от обвиняемия».

Законовите изрази са опростяване на сложната система на защитата, която не може да бъде оценявана по един или няколко критерия и за която обвиняемият няма никаква представа. Затова той не е в състояние да предложи основни линии на защитата. Съгласуване, като одобрение на насоки на защитата, е възможно, ако обвиняемият разполага с необходимия обем знания като защитника или специални, които са нужни за разследването на някои видове престъпления. При действието на НПК 1952 г. (отм.) се поддържаше, че има основна защитна линия — за участие или неучастие на обвиняемия в инкриминираното деяние[14]. Днес законодателят говори за защитни линии, т.е.повече от една, но не е ясно кои са те. Може да се предполага, че те са производни на основната.

Според мен,»съгласуването» е повече постигане на непротиворечива позиция на адвокат-обвиняем по някои въпроси, свързани с участието на обвиняемия в инкриминираното деяние. А именно: процесуалното поведение на обвиняемия — да дава или да не дава обяснения, отношението към всички обвинения от фактическа страна и други обвиняеми с противоречиви интереси, дали да има пълно съдебно разследване или съкратено съдебно следствие и/или споразумение с обвинението по наказанието. Това считам, че са основни линии на защитата.

Разясненията, които обвиняемият получава от адвоката си за отношението му към общата и частните версии и кои факти са в полза и вреда на обвиняемия, и какви доказателства счита, че следва допълнително да се представят, според мен, са извън обхвата на основните линии на защитата и са въпрос на професионална самостоятелност. Затова, когато обвиняемият иска да наложи на адвоката си своето виждане за средства и методи на защита, искания по доказателствата и събирането им, както и за правната интерпретация на фактите в модела на престъплението, т.е. по всички въпроси извън основните линии на защитата и навлиза в пределите на оперативната самостоятелност на адвоката, той има право на отказ от приета защита по чл.95 изр.1-во от НПК.

Тези конфликти не могат да се решат по реда, предвиден в чл.98, ал.2 НПК. Тук става дума за активно пречене от обиняемия чрез непрекъсната намеса в провежданата защита от адвоката му, извън основните защитни линии. Адвокатът по време на процеса не може да провежда защитата, ако е в постоянен конфликт с обвиняемия по всички въпроси, които повдига обвинението. В такъв случай, ако обвиняемият не направи отказ от защитника, защитникът има право на отказ от приета защита по чл.95 НПК.

В отношенията адвокат-обвиняем, може да се обобщи, че в случаите на противоречия, които са извън основните линии на защитата и когато обвиняемият има претенции към защитника си в нарушение на закона или те не съответствуват на събраните по делото доказателства, довереникът може да направи отказ от приета защита по чл.95 изр.1-во НПК, поради това, че тези конфликти не могат да се квалифицират по чл.98, ал.2 НПК.

Сложна е преценката на обосноваността и законосъобразността на

отказите по чл.95 изр.1-во НПК при колизиите, които настъпват в досъдебната и съдебна фаза на процеса в правоотношенията между адвоката и органите по разследване или съда в зависимост от избора му на процесуално поведение-активно или пасивно. Те са следствие от действията на защитника[15] за ангажиране на доказателствени средства за установяване на поддържани от нея версии, свързани с предмета на доказване или откази на съответните органи да запишат точно в протоколите исканията, бележките, възраженията и зададени въпроси от защитата. В съдебната фаза могат да настъпят остри стълкновения с председателя на съдебния състав, поради неправомерно налагане на множество санкции към адвоката по чл.266, ал.2 НПК, което може да предизвика израждане на процесуалните правоотношения в междуличностен конфликт[16].

За да отговорим на въпроса кога са налице условия за отказ от приета защита по чл.95 изр.1-во НПК в досъдебната и съдебна фаза на процеса, трябва да го свържем с отговори на други въпроси. Един от тях е «Може ли и кога нарушаването на процесуалните права на адвоката по чл.99 НПК от разследващите органи или съда да представлява нарушаване на правото на защита и основание ли е за отказ по чл.95 изр.1-во НПК или е само основания за жалба?»

Чл.55, ал.1 НПК определя правото на адвокатска защита като част от правото на защита на обвиняемия и нарушаването на това право води до нарушаване на целия комплекс от права, включени в правото на защита[17]. По същия начин се поставя въпросът и с правото на защита на пострадалия, като частен обвинител и граждански ищец. Само посочените страни в процеса могат да решат да се възползват или не от адвокатска защита или да се откажат от нея. При задължителната защита законодателят е решил, че в случаите на чл.94, ал.1 НПК тя е абсолютно необходима за гарантиране правата на обвиняемия и не може да бъде освободена, а само може да бъде сменен защитникът[18]. Приема се, че професионалният защитник встъпва като страна, не за да подмени личната защита на обвиняемия, а за да я «допълни и засили»[19]. Същият автор допълва, че предоставените от закона права на защитника в действителност са негови процесуални задължения, които той трябва да използва максимално в интерес на обвиняемия[20].

От направените уточненията следва, че нарушенията на процесуалните права по чл.99 НПК на адвоката са създаване на пречки за осъществяване на функцията на защитата и е нарушение на правото на защита. Нарушенията могат да бъдат както основание за обжалване на действията на органите на досъдебното производство или съда, така и основание за отказ от приета защита по чл.95 изр.1-во НПК. Считам, че всяко нарушение може да предизвика прилагане на крайни мерки, ако води до празноти в установяване на значими релевантни факти от версиите на обвиняемия, опровергава версията на обвинението или годността на представените доказателствени средства, както и тези, които водят до изменение на правната квалификация с прилагане на по-благоприятна за обвиняемия санкция[21]. Нарушенията на правата на защитника могат да бъдат едно или няколко и значението им трябва да се оценява с оглед състезателното начало и равенството на средствата за изпълнение на задачите на защитата особено в съдебната фаза като централна (чл.7, ал.1 НПК). В чл.95, изр.1-во НПК се говори за обстоятелства, но считам, че нарушенията на правата на защитника са такива обстоятелства.

Законът мълчи и за вида и качеството на нарушенията на правата на адвоката. Във всички случаи отказът на адвоката от приета защита е обоснован и законосъобразен, когато има системно пречене за осъществяване на признатите му права-задължения от чл.99 НПК. Чл.95 изр.1-во НПК не поставя изискването да бъде направен отвод на разследващите по чл.53, ал.1 НПК, чл.47, ал.1 НПК, чл.29, ал.2 НПК преди да бъде заявен отказът от приета защита от адвоката, макар че професионалните защитници винаги прибягват до тази последна мярка, за да бъде възстановено законосъобразното протичане на процеса. Не следва да има спор, че извършвани действия или бездействия на органите на досъдебното производство или съда, създаващи пречки за изпълнение на задълженията на адвоката в процеса, могат да послужат като основания за жалба срещу тях, но адвокатът не е длъжен да изчаква

процесуалния момент за жалба. Той може да си послужи и с отказ от приетата защита по чл.95 изр.1-во НПК, когато не разлполага с процесуален способ за отстраняване на нарушения на процесуалния закон.

На застъпваната теза може да се възрази, че предвид глава ХХІ НПК има две инстанции по същество на спора и че извършените спрямо защитата нарушения могат да бъдат отстранени от въззивната инстанция.

Считам, че главните усилия на защитата са насочени в съдебната фаза на процеса, защото само в нея може да се преодолее заложеното в досъдебното производство неравенство между страните и затова адвокатът няма право да пропуска нито една възможност, за да осигури материалното съдържание на правото на защита на обвиняемия, когато съдът с действията си дава възможност за доминиране на процеса от обвинението. Такива са случаите, в които съдебният протокол не се води точно, не се осигурява звукозапис на заседанието, поради «липса на техническа възможност», отказва се поправка на протокола, не се осигурява разпит на защитен свидетел чрез конферентна връзка и звуков модулатор. В този списък са и редица други «невинни» нарушения на процесуалния ред, гарантиращи правото на защита на обвиняемия. Липсата на необходимото техническо осигуряване по чл.311, ал.3 НПК при провеждането на съдебното следствие и отказите на съдебния състав за внасяне на допълнения или поправки в протокола водят до невъзможност следващите инстанции да установят нарушенията, допуснати от първата.

Значението на отказа от приета защита не е еднакво в двете фази на процеса, както и проявленията на началото на състезателност в тях.

В процесуалното състезание между обвинение и защита в досъдебното производство, дори при участието ѝ от момента на задържане на обвиняемия, защитата е по-слабият, догонващ разследването. Към това, ако добавим общото незадоволителното качество на полицейското разследване[22], относително пасивното поведение на защитата, диктувано от правилото на въздържание (in dubio abstine)[23], в края на досъдебното производство се получава обща нерадостна картина за правата на обвиняемия с надежда за решаващ прелом в нея в съдебната фаза. Затова в досъдебната фаза отказът от приета защита е повече теоретична възможност.

Защитата разчита, че, заложеното в подготвителната фаза на процеса фактическо неравенство на страните, ще се преодолее с разгръщането ѝ в пълен обем в централната съдебна фаза. Тя счита, че съдът е гарант за законността и правата на обвиняемия и другите участници в делото. Затова оценките и реакциите на адвокатите са остри на действията и поведението на съда, с които се отказва допускането на доказателстгвени средства или въпроси към свидетели и вещи лица по делото.

От друга страна съществуват сериозни различия в гледните точки на защитата и съда по въпроса за съдебното следствие. Съдът основно е зает с проверка на версията на обвинението, изложена в обвинителния акт и представените към него доказателства, докато вниманието на защитата е насочено не само в тази посока, но и в посока на издигане и доказване на други версии, които намаляват или изключват отговорността на подсъдимия. В повечето случаи, защитата не довежда до знанието на съда своите възражения и версии, като използва отговора по чл.254, ал.3 НПК. Обосноваването на исканията по чл.275 НПК не може да замести цялостно изложение на позицията на защитата. Обикновено това не е и възможно. Подходът на защитата към обвинението и съдебното следствие е конкретен и не може да почива на типизирани образци. Тази неяснота и «претоварване» на съдебното следствие със задачи е един от основните източници на противоречия в отношенията съд-адвокати.

Не може да бъде съставен изчерпателен списък на случаите на драстично нарушаване на процесуалните права на адвоката, но обичайните са отказ на среща насаме със задържания[24], непоказване на всички събрани доказателства, подкрепящи обвинението при предявяването му, откази да се впишат или допуснат искания за доказателствени средства, свързани с пълнота на разследването, оборване на версията на обвинението или опровергаване на неверни доказателства, непредоставяне на време за подготовка на защитата при изменение на обвинението по време на съдебното следствие, неоснователно прекъсване адвокатска пледоария. При такива нарушения на правата на защитата, по-добре отказ от защита, отколкото отказ от правосъдие за обвиняемия. Защитата не може да бъде пълноценна, ако нейните доводи не се подкрепят с доказателства. Само верни разсъждения, изказани съмения или предположения за обвинението не са достатъчни, за да успее каузата на обвиняемия[25].

Необходимостта от внимателна преценка на исканията на защитата при всяко разследване се диктува от особеностите на случая и от възможностите за изследване на следи с различен произход, които предоставя бурното развитие на криминалистичните техники, наречени в САЩ «съдебна наука»[26].

В заключение, отказът от приета защита на адвоката е обоснована реакция срещу създаваните му пречки за изпълнение на професионалните задължения с неправомерни искания или действия на обвиняемия, разследващи, прокуратура и съд, които превръщат защитата в театрален декор, а реалната сила на правосъдието — в обществена бутафория. С отказа си адвокатът защитава авторитета на правосъдието[27].

[1] Ст. Павлов «Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ» БАН,София, 1986 г., с. 59 ;

[2] Ст.Павлов «Развитие на наказателнопроцесуалната система на Народна република България на съвременния етап» БАН,София,1976; Р.Радева»Правото на защита на обвиняемия в наказателния процес на НРБ»,НИ,София, 1985, с.17-18 .

[3]ЛевЛевков, Кирил Георгиев, Димитър Денев, Петър Корнажев, Христо Ал. Паскалев «Адвокатската защита в наказателния процес», изд. НИ, София, 1970, стр.55

[4] Р.Радева — цит.съч. с.18, свързва отказа от приета защита с невъзможност на адвоката да изпълни задълженията си по чл.27 от Указ №1846/ 1974 г./отм./ за адвокатурата, без подробни разяснения на становището си.

[6] т.6 от ППВС № 6/ 1978 г.

[7] В този дух решение № 100 от 19.02.2013 г. на ВКС III н.о. по н. д. № 21/2013 г.

[8]Лев Левков, Кирил Георгиев, Димитър Денев, Петър Корнажев, Христо Ал.Паскалев «Адвокатската защита в наказателния процес» изд. НИ, София,1970, стр. 72

[11] Коллектив авторов «Практика адвокатской деятельности, 2-е издание» под редакцией И.Л.Трунова- Москва, Юрайт, 2013, с.606

[12] Цит.съч. стр.47-49 и Ст.Павлов- цит.съч.стр.176-177

[13] E.П.Ищенко, Н.Н.Егоров «Криминалистика для следователей и дознавателей; научно-практическое пособие» Москва,»Контракт инфра-М»,2013, стр. 454-459

[14] Лев Левков,Кирил Георгиев,Димитър Денев,Петър Корнажев,Христо Ал.Паскалев «Адвокатската защита в наказателния процес» изд.НИ, София,1970, стр.58

[15] Цит.съч. стр.76, 81.

[16] В тази връзка два въпроса. Първият — обжалваеми ли са и по кой ред — НПК или ЗСВ, определенията на съда по чл.266, ал.2 НПК, не е решен изрично от закона. Вторият — при възникнали междуличностни конфликти в хода на делото, адвокатът има две възможности — да потърси съдействието на съвета на адвокатската колегия или да сезира етичната комисия на Висшия съдебен съвет.

[17] Ст.Павлов-цит.съч.51- всички права в правото на защитата са взаимно свързани.

[18] В този смисъл решение № 402 от 7.XII.1988 г. по н. д. № 205/88 г., II н. о., и реш.837-91-І н.о. във вр.чл.71 НПК/отм./- при задължителната защита обвиняемия не може да остане без защитник при отказ от приета защита или при освобождаването му.

[21]Същото се подчертава и в т.1 и т.4 от ППВС № 6/1978 г. «По някои въпроси във връзка с правото на обвиняемия на защита».

[22] Равнището на полицейско разследване за разлика от провежданото от ФБР, свързано с липса на квалификация в САЩ, е критикувано остро в книгата на проф. Ллойд Уайнреб «Отказ в правосудии; уголовный процесс в США»,Москва, «Юридическая литература» 1985, с.39-45. По аналогичен начин се установява значителна разлика в качеството на разследването от полиция и следователи от НСС.

[23] Лев Левков, Кирил Георгиев, Димитър Денев, Петър Корнажев, Христо Ал.Паскалев — цит.съч. стр.126

[24] «Срещата насаме» не трябва да се разглежда буквалистично. Не е осигурена среща насаме, когато се предоставят на защитника и задържан обвиняем за разговор служебни помещения, оборудвани с видеонаблюдение или звукозаписна апаратура, но се разчита, че страните в срещата не разполагат със способ да проверят това. Среща насаме може да има при гарантираност на тайната на адвокатската беседа.

[25] Лев Левков, Кирил Георгиев, Димитър Денев, Петър Корнажев, Христо Ал.Паскалев — цит. съч. стр.74-75

[26] виж «Forensic Science; An Introduction to Scientific and Investigative techniques; forth edition» edited by Stuart H. James, Jon J.Nordby, Suzane Bell , Boca Raton, Taylor & Francis Group,2014; в Руската федерация се развива нова специалност «медицинска криминалистика» за комплексното изучаване на обстоятелствата при всяко престъпление и в този дух Б.А.Федосюткин «Справочник по медицинской криминалистике» Ростов-на-Дону, «Феникс» 2012.

[27]Все още няма яснота в практиката на ВКС за значението, приложното поле и границите на отказа от приета защита и в този дух опред.563-2011-ІІ н.о., реш.25-2011-ІІІ н.о.,реш.493-2015-ІІІ н.о. и др.

Пловдивчани онемяха заради розова мистерия, накипрена с воали, бял кон и. ром (СНИМКИ)

Загадъчен мъж се разходи с розов файтон из Пловдив! Накъде се е запътил?

 • Пловдив, България
 • 05 Авг. 2018, 12:52
 • 1745 прочита
 • 3 коментара

Розова феерия, надиплена в бял файтон, се разходи по пловдивските булеварди. Всъщност разходи се загадъчен мъж, скрит зад огромните розови цветя и воали. Файтонджията на капрата, разбира се, е млад ром, който гордо «управляваше» нагиздения бял кон.

Остава загадка накъде се беше запътил мъжът с файтона. Някои решиха, че е чужденец, който по този атрактивен начин е решил да разгледа града под тепетата. Други, с по-развинтена фантазия, заподозряха специална мисия, като искане на ръка на възлюблената.

Oще от рубриката

Страховит инцидент на пъпа на Благоевград, линейка и полиция летят към мястото

 • 16 Септ. 2018, 16:40
 • 994
 • 0

Младата крадла Петя се обеси в тоалетната на следствения арест

 • 16 Септ. 2018, 16:36
 • 2341
 • 4

Момчил Неков ще открие учебната година във високотехнологичното училище СУ „Христо Ботев“ в Карнобат

 • 16 Септ. 2018, 16:01
 • 202
 • 0

Лоша новина и за хляба! Цената му скача почти навсякъде

 • 16 Септ. 2018, 14:55
 • 1165
 • 25

НАПИШИ КОМЕНТАР

Погребението на застрелян в Берлин лидер на арабски клан шокира всички

 • Днес: 17:00
 • 4289

Откриха дрогирана българска ромка, изнасилена брутално в Западна Атина

 • Днес: 16:30
 • 4810

Легенда в художествената гимнастика: Този ансамбъл е един динамит!

 • Днес: 16:42
 • 592

Страхотно! Българският ансамбъл е на върха на света!

 • Днес: 15:54
 • 5981

Много слънце и летни температури за първия учебен ден

 • 16 Септ. 2018, 17:20
 • 34

Това са най-релаксиращите градове в Европа (СНИМКИ)

 • 16 Септ. 2018, 17:15
 • 106

Как да живеете до 100 години

 • 16 Септ. 2018, 17:12
 • 147

И богатите вършат дивотии: Потопиха в морето елитен Мерцедес заради неудачно селфи (СНИМКИ)

 • 16 Септ. 2018, 17:01
 • 2552

Погребението на застрелян в Берлин лидер на арабски клан шокира всички

 • 16 Септ. 2018, 17:00
 • 4539

Подозрителен автомобил на емблематичния булевард „Шанз-Елизе“ вдигна на крак полиция и сапьори

 • 16 Септ. 2018, 16:45
 • 312

Страховит инцидент на пъпа на Благоевград, линейка и полиция летят към мястото

 • 16 Септ. 2018, 16:40
 • 940

Младата крадла Петя се обеси в тоалетната на следствения арест

 • 16 Септ. 2018, 16:36
 • 2210

Този плод ще премахне корема ви и всички излишни килограми!

 • 16 Септ. 2018, 16:31
 • 3693

Откриха дрогирана българска ромка, изнасилена брутално в Западна Атина

 • 16 Септ. 2018, 16:30
 • 4887

Източник разкри подробности за «бурна нощ» на отровителите на Скрипал в Лондон

 • 16 Септ. 2018, 16:03
 • 2105

Момчил Неков ще открие учебната година във високотехнологичното училище СУ „Христо Ботев“ в Карнобат.

 • 16 Септ. 2018, 16:01
 • 201

Тези симптоми на тялото издават, че имате липса на цинк в организма!

 • 16 Септ. 2018, 15:57
 • 3281

Яжте това през нощта и ще изгорите мазнините в съня си (СНИМКИ)

 • 16 Септ. 2018, 15:46
 • 1521

Израел изстреля ракети по Сирия, ето какво се случи (ВИДЕО)

 • 16 Септ. 2018, 15:36
 • 3177

Сидеров коментира атаката срещу Александър Манолев и обясни грешка ли е оттеглянето му

 • 16 Септ. 2018, 15:35
 • 744

Необичайно: Мъж прекара 13 часа в заключена кола, защото не знаел как да я отвори (СНИМКИ)

 • 16 Септ. 2018, 15:33
 • 2266

Сигнал до БЛИЦ: Моторист се потроши на Северната тангента

 • 16 Септ. 2018, 15:28
 • 910

Беновска: Hasta la vista.baby! Чао, протестъри! Нали, няма да ви видим повече?

 • 16 Септ. 2018, 15:10
 • 4561

Как промяната на часа в ЕС ще се отрази на здравето на хората? Ето отговорите!

 • 16 Септ. 2018, 15:08
 • 2060

Почна се! Протестиращите пред парламента нападнаха оператор на една от националните телевизии

 • 16 Септ. 2018, 15:07
 • 5502

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки», които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам

Владимир Скворцов — биография, информация, личная жизнь

Владимир Скворцов

Владимир Евгеньевич Скворцов. Родился 17 апреля 1970 года в Москве. Российский актер театра и кино, радиоведущий, театральный деятель. Заслуженный артист РФ (2008).

Владимир Скворцов родился 17 апреля 1970 года в Москве.

В 1995 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Аллы Борисовны Покровской.

Далее был принят в труппу театра «Et Cetera» под руководством народного артиста России Александра Александровича Калягина, среди его работ: «Лекарь поневоле» Мольера — Сганарель; «Старый друг лучше новых двух» А.Н. Островского — Орест; «Тайна тётушки Мелкин» Алана Милна — король; «Шейлок» Шекспира — Саланио; «Моя fair леди» Ф. Лоу — Генри Хиггинс; «Люсьет Готье, или стреляй сразу» («Связанный по рукам и ногам») Ж.Фейдо — Фернан да Буа Деньен; «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина — Тарелкин; «Газета Русский инвалидъ. » Михаила Угарова — Иван Павлович; «Шейлок» Шекспира — Принц Маррокканский и Принц Арагонский; «Буря» Шекспира — Калибан; «Драма на охоте» Антона Чехова — Граф Карнеев; «Орфей» Жана Кокто — Орфей; «Комедия ошибок» Шекспира — «Антифолос»; «Борис Годунов» А.С. Пушкина — Шуйский; «Ревизор. Версия» Н.В. Гоголя — «Городничий».

Сотрудничал с драматическим театром им. Станиславского: «Хлестаков» по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» — Добчинский; «Голуби» Михаила Угарова — Варлаам; «Укрощение строптивой» Шекспира — Грумио; «Двенадцатая ночь» Шекспира — сэр Тоби.

С 1999 года начал сотрудничать с Центром драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина, среди его работ: «Венецианская ночь» А. де Мюссе — барон Гримм; «Ощущение бороды» К. Драгунской — Председатель; «СЕТ — 2» (из спектакля «МОСКВА — ОТКРЫТЫЙ ГОРОД») Братьев Пресняковых; «Облом off» М. Угарова — Илья Ильич Обломов; «Fucking&Шопинг» М. Равенхилла; «Трансфер» М. Курочкина; «Ощущение бороды» К. Драгунской — князь; «Половое покрытие» Братьев Пресняковых — Игорь Игоревич; «Заговор чувств» Юрия Олешы — Андрей Бабичев.

В 2002 году получил премию Фонда им. Станиславского «Московские премьеры» за роль Ильи Обломова в спектакле «Облом off». В том же году — премия критиков Москвы роль Ильи Обломова в спектакле «Оболом off». Также был номинирован на театральную премию «Чайка» в категории «Двойной удар» (Обломов — Штольц).

В 2003 году был номинирован на национальную театральную премию «Золотая Маска» в категории лучший актёр сезона 2001-2002 за роль Обломова. В том же 2003-м удостоен премии газеты «МК» за лучший актёрский дуэт (вместе с актёром Анатолием Белым) в категории «полумэтры» (Обломов — Штольц).

С 2005 года начал заниматься режиссурой. Среди его театральных работ как режиссера: «Скользящая Люче» Лауры-Синтии Черняускайте (Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина); «Человек-подушка» Мартина МакДонаха («Другой театр», Эстония); «Сценарий» для проекта «Москва — открытый город» (Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина); «Орфей» Жан Кокто на основе фильма Жана Кокто Орфей (для театра Et Cetera); «Старшая сестра» Александр Володин (для театра Et cetera); «Мы — нижеподписавшиеся» Александра Гельмана (Нижнетагильский Драматический театр); «Шекспир. Монологи» моноспектакль по произведениям Уильяма Шекспира (в рамках фестивапля «Дни театра в Абрау» производство «Skvortsov Production»); «Скажи мне, что ты меня любишь» Эрих-Мария Ремарк (Независимый проект).

В 2005 году его дебютный режиссёрский спектакль «Скользящая Люче» получил премию Зрительских Симпатий на фестивале «Новая Драма».

Заслуженный артист Российской Федерации (Указ Президента РФ от 25.01.2008 №91).

В 2014 году создал кино-театральную компанию «Skvortsov Production».

Работал на радио. В 1996-1997 годах выпускал на «Радио-1» культовую программу «Игорь Фойе, загадка «Радио-1″». В 2004 году записал в качестве чтеца на «Радио Культура» цикл стихов русских поэтов. В 2011 году записал для «Радио Культура» в качестве режиссёра спектакль «ОСТРОВ РИКОТУ», а в качестве актёра для «Радио России» — спектакли по рассказам Куприна и Достоевского. Поставил спектакль «Орфей» для театра «Et Cetera».

В кино дебютировал в 1995 году в роли журналиста Володи в сериале «На углу у Патриарших».

Владимир Скворцов в сериале «На углу у Патриарших»

Первые главные роли исполнил в 2006 году — в картинах «Проклятый рай» (Алик), «Палач» (Виктор Щеголев), «Важнее, чем любовь» (Павлуша). Роль сутенера Алика в криминальном триллере «Проклятый рай» принесла ему широкую известность.

Владимир Скворцов в сериале «Проклятый рай»

С 2011 года на экраны стал выходить криминальный фильм «Шаман», в котором он сыграл главного героя — Ивана Шаманова по прозвищу Шаман. Его герой два года отсидел в СИЗО по ложному обвинению. Он в прошлом — опер по особо резонансным преступлениям. Выйдя из тюрьмы, он получает предложение поработать следователем. Иван соглашается, при этом в дело идут все приемы бывалого оперативника. Ведь цель оправдывает средства, а зло должно быть наказано. «Вор должен сидеть в тюрьме», если для этого необходимо даже нарушать все возможные должностные инструкции — вслед за Глебом Жегловым считает Иван Шаманов.

В 2013 году на экраны вышло продолжение «Шаман-2», а в 2016-м — «Шаман. Новая угроза».

Владимир Скворцов в сериале «Шаман. Новая угроза»

Рост Владимира Скворцова: 185 сантиметров.

Личная жизнь Владимира Скворцова:

Женат. Супруга — Леокадия Пачис (родилась 1 октября 1982 года в Ташкенте, имеет греческие корни), театральный критик и журналист, как театровед сотрудничала с МХТ, театрами Et Сetera, «На Страстном». Об обстоятельствах знакомства Владимир Скворцов рассказывал: «Однажды в буфете театра Et Сetera я увидел за столиком совсем юную эффектную девушку. Мне рассказали, что ей 17 лет, в театре работает ее мама, уже имеется куча отвергнутых поклонников».

Поженились 12 января 2002 года.

Владимир Скворцов и жена Леокадия Пачис

Фильмография Владимира Скворцова:

1995 — На углу у Патриарших — Володя, журналист
1996 — Возвращение «Броненосца» — ассистент Эйзенштейна
1997 — Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски — эпизод
1997 — Новогодняя история — ассистент режиссера телешоу
1997 — Любовь (фильм-спектакль) — Толя
1998 — Последующее молчание (короткометражный) — Михаил
2003 — Северный сфинкс — майор Истомин
2004 — Штрафбат — Артём
2004 — Гарун (короткометражный) — Павел
2005 — Туристы — режиссер
2005 — Полнолуние — Виктор Гуртовой
2005 — Лебединый рай — Володя Розов, журналист
2005 — Золотые парни — «Рыжий», Дмитрий Забелин
2005 — Верёвка из песка — Иван Житомирский, певец (нет в титрах)
2005 — Адъютанты любви — Жак Сибари, французский посол
2005 — Авантюристка — следователь Ковалев
2006-2007 — Проклятый рай — Алик
2006 — Палач — Виктор Щеголев
2006 — Важнее, чем любовь — Павлуша
2007 — Марш Турецкого (4 сезон) — дядя Юра
2008 — Фотограф — Пал Палыч
2008 — Тихая семейная жизнь — Петр
2008 — Проклятый рай-2 — Алик
2008 — Калейдоскоп — Игорь Сергеевич
2009 — Я буду жить! — адвокат Грушевский
2009 — Синдром Феникса — Стас
2009 — Седьмой день (короткометражный) — милиционер
2009 — Печатников переулок, дом 3 (короткометражный)
2009 — Однажды будет любовь — Аркадий, актёр, друг Николая Калинина
2009 — Огни большого города — Михаил
2009 — Какраки — Петруша
2009 — Девичник — Андрей Краснов, продюсер
2009 — Грязная работа — Семен Волошко, мент под прикрытием
2009 — Барвиха — директор бутика
2010 — Столица греха — Вилен Волнушкин, кутюрье
2010 — Стэп бай стэп — Виталий Павлюк
2010 — Последняя минута — Макс Неверин, актёр
2010 — Мой грех — Антон, муж Ульяны
2010 — Маргоша (3 сезон) — Рязанцев, редактор программы на ТВ
2010 — Кодекс чести-4 — Лунин
2010 — Вы заказывали убийство — Валерий Владимирович, работник спецслужб
2010 — Всё ради тебя — адвокат
2011 — Шаман — Иван Сергеевич Шаманов
2012 — Подстава — Толя (Рафаэль), аэрограф
2012 — Московские сумерки — Анатолий
2012 — Любопытная Варвара — Семён Погодин, иглотерапевт
2012 — Бесконечные мечты о счастье — Саша
2013 — Шаман-2 — Иван Шаманов, следователь
2014 — Под каблуком — Сеня
2015 — Джуна — Кирилл, продюсер
2015 — Влюблённые женщины — Дмитрий
2016 — Шаман. Новая угроза — Иван Шаманов, следователь
2018 — Чужая кровь

Озвучивание Владимира Скворцова:

2011 — Один день (One Day)
2014 — Любовь от всех болезней (Superchondriac / Supercondriaque)

Иво Инджев / Ivo Indzhev

Не е въпрос на висша математика да се пресметне елементарният факт, че фукнята на Борисов колко голям победител е на изборите и поради това му се полага да управлява, много лесно може да го срине до поредната му абдикация, която този път няма как да представи като оздравително саниране на панелката ГЕРБ. Стига да му приложат елементарната парламентарна аритметка и да престанат да съглашателстват с него обичайните му любими “врагове” от бесепе и депесе.http://www.dnevnik.bg/politika/2017/11/16/3079459_ot_mareshki_zavisi_dali_glavchev_shte_ostane/

Не съм твърдял никога, че Борисов е глупав . На света се раждат много природно интелигентни хора, на които гадният стартов шанс в живота не е предложил възможност да се проявят. И обратното, някои тъпанари успяват да се проявят като овчари на човешко стадо, надарени предимно в облатта на хитруването. Отварят им късметлийски вратите на успеха защото са също така талантливи в нахалстването, манипулирането и лицемерието. Издигнат овчарлъка си в печеливша вождистка позиция чрез своята хиперактивност “на правилното място в правилния момент”, за да поведат хищно тревопасните си последователи.

Борисов схваща аритметиката в политиката много добре. Знае първично, но отлично, че делението ( в редиците на противника, съюзника, обслужващия сателит на определен етап и т.н.) е най – важното за него упражнение, за да се почувства велик повелител на електората дотолкова, че да му осигури млеконадоя от доверчивите добичета. Това умение му е достатъчно, за да управлява на принципа “разделяй и владей”, емблематичен за Римската империя ( да не се бърка с ромската периферия, неизчерпаем източник на власт чрез черпака на евтиното подкупване) , който той прилага на махленско-балканско ниво така успешно.

Сега обаче му се налага да си припомни уравнението с обратен знак на делен(и)ето, за постигне умножението. И как ще приложи събирането, за да оцелее отново?

Първоначалната идея за справяне с неочакваната ситуация, когато опозицията се оказа сериозна в намерението да покаже, че Борисов е гол цар на инфарктно несигурен кворум, е била да се жертва прикритието на открития путинофил Марешки, натоварен досега с ролята да се прави на противник на властта. По волята на изпадналия в паника Борисов маскираната му на опозиционер патерица Марешки заяви, че ще гласува “въздържал” се , т.е. няма да покрепи БСП и ДПС в пленарната зала и няма да се възползва от случая да осъществи заканите си, как едва ли не ще прогони Борисов от властта. (Само)жертвата му обаче се оказа напразна, защото се наложи по-голяма: охранителят на Борисов , поставен на председателския пост Димитър Главчев, подаде оставка защото се престара в подмазването на своя началник и се налъжи същият да го похарчи в името “мира” и “стабилността”.

Така бушонът Марешки се оказа изгърмян напразно- всички разбараха, че е поредният пухчо с дълги уши в ръкава на фокусника Бойко, който си изпусна нервите ( като Главчев) го извади без нужда за ушите. Сега на зайко ще му е трудно да убеди публиката, че всъщност е парламентарен лъв. Уж стреляха по Главчев, а отсреляха и своя Марешки- с един изстрел, два заека. Др. Сталин е казал за такива случай, когато падат жертви сред своите, че ” хвърчат трески, когато секат гората”.За целта озлочестеният дългоушко трябва да се докаже сега с ръмжене, за да си заслужи моркова и да избегне тоягата на остракирането в парламентарния ъгъл. Присети се изведнъж със задна дата, че трябва да направи нещо радикално срещу злобния професор Иво Христов и обяви след дъжда от събития, свързан с българофобското обобщение на колегата му по путинофилство за дебилите, че слага качулка невидимка. Щял да стои извън парламента заедно с депутатите си от “Воля” докато Иво Христов не си подаде оставката ( също като Главчев). Видял Марешки, че подковават троянския кон и той вдигнал крак…

Най – жалкото в картинката е нейната бутарофрност по дефиниция. Нито Нинова е обидила Борисов наистина, нито пък нейното прогонване от неадекватния пазител на космите от главата на Шефа му би трябвало да е истински повод за проваляне на този парламент, в който цари такава идилична миролюбивост и взаимно стабилизиране по русофилска линия.

Фалшивата новина с бойкота на БСП и ДПС обаче показа розов картон на фалшивия герой Борисов и изобличи най-любимия му аргумент за собствената му непобедимост. От присъдружната опозиция показаха, колко лесно е, ако пожелаят, да го извадят не просто от равновесие, но и от властта. АКО ПОЖЕЛАЯТ розовият картон може и да почервенее!

В този смисъл би трябвало да стане ясно също, че Борисов управлява ( отново) не просто благодарение на нечий “златен пръст”, а в резултат на договорки, по-важни от играта на опозиция и власт.

КОЙ ли ще да е този по-висш фактор в превзетата от путинизма клета България?

Еще по теме:

 • Комментарий к ст 188 коап Комментарий к ст. 188 АПК РФ 1. Определения арбитражного суда первой инстанции, как правило, могут быть обжалованы в апелляционную и кассационную инстанцию. Однако есть определения, которые обжалуются лишь в кассационном порядке. Так, определения о признании и приведении в исполнение […]
 • Где оформляют материнский капитал в кемерово Материнский капитал в Кемерово и Кемеровской области Кемеровская область — активно развивающийся шахтерский регион. Социальная политика местных властей направлена на оказание максимальной помощи семьям с детьми, проживающим в регионе. Согласно статистическим данным, в Кемеровской области […]
 • Военный комиссариат новости 2018 Донецкий областной военный комиссариат отметил в Мариуполе 99-ю годовщину (ФОТО) В Мариуполе прошел торжественный концерт, посвященный 99-й годовщине со дня создания областного военного комиссариата, сообщают MRPL.CITY в городском совете. Концерт начали с торжественного выноса […]
 • Ст 98 и 99 фз Статья 99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления 1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после […]
 • Открытый люк куда жаловаться Куда днепропетровцу жаловаться на открытый люк? За разные люки отвечают разные предприятия, пишет Как приручить Закон. К примеру, у управления коммунального хозяйства на балансе только один тип люков — ливневки. Если есть проблема с этими люками, обращайтесь в коммунальное предприятие […]
 • Ст378 гпк рф комментарии Статья 99 ГПК РФ. Взыскание компенсации за потерю времени Текущая редакция ст. 99 ГПК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год Со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному […]
 • 192 тк рф дисциплинарные взыскания комментарии Статья 192 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания Текущая редакция ст. 192 ТК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель […]
 • Гражданский кодекс рф часть 4 раздел 4 Главная | Гражданский кодекс РФ (Часть 4) ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 ноября 2006 года 8 декабря 2006 года ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Часть первая, часть вторая и часть третья Гражданского кодекса РФ введены в информационный банк (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N […]