Меню

Юрист 3 класу

3.2. Положення про класні чини працiвникiв органiв прокуратури України

2. Встановлюється 10 класних чинiв працiвникам органiв

державний радник юстицiї України

державний радник юстицiї 1 класу

державний радник юстицiї 2 класу

державний радник юстицiї 3 класу

старший радник юстицiї

молодший радник юстицiї

3. Присвоєння класного чину провадиться в послiдовному порядку з урахуванням дiлових i особистих якостей працiвника вiдповiдно до посади, яку вiн займає, та стажу роботи.

Присвоєння класного чину без додержання цих вимог може мати мiсце лише у випадках, передбачених статтею 9 цього Положення.

4. Працiвникам органiв прокуратури присвоюються вiдповiднi данiй посадi класнi чини:

Клас Назва чину Посада

1 Державний радник Генеральний прокурор України

2 Державний радник перший заступник Генерального

юстицiї 1 класу прокурора України

3 Державний радник 1) заступники Генерального

юстицiї 2 класу прокурора України

2) прокурор Кримської АРСР

3) прокурори областей поза

групою та м. Києва

4 Державний радник 1) начальники та заступники

юстицiї 3 класу начальникiв управлiнь,

начальники вiддiлiв, старшi

слiдчi в особливо важливих

справах Генеральної прокура-

тури України, старшi помi-

чники Генерального прокуро-

ра України з особливих до-

2) прокурори областей, тра-

нспортнi, природоохороннi та

iншi прокурори (на правах

обласних), прокурори мiст

3) першi заступники прокуро-

рiв Кримської АРСР, областей

поза групою та м. Києва

4) ректор iнститута пiдви-

щення квалiфiкацiї Гене-

ральної прокуратури Укра-

5 Старший радник 1) заступники начальникiв

юстицiї вiддiлiв, начальники вiд-

дiлiв у складi управлiнь

2) старшi прокурори, слiдчi

в особливо важливих справах

Генеральної прокуратури Ук-

раїни, помiчники Генерального

прокурора України з особли-

3) заступники прокурорiв Кри-

мської АРСР, областей, м.

Києва, транспортних, приро-

доохоронних, iнших прокурорiв

(на правах обласних) та мiст

4) начальники управлiнь та

вiддiлiв прокуратур Кримсь-

кої АРСР, областей, транс-

та iнших (на правах обла-

5) старшi слiдчi в особливо

важливих справах прокурату-

ри Кримської АРСР, старшi

помiчники прокурорiв Кримсь-

кої АРСР, областей та м.

6) прокурори мiст першої гру-

7) проректор iнституту пiдви-

щення квалiфiкацiї Генера-

льної прокуратури України та

завiдуючi кафедрами цього iн-

8) начальник учбового центру

Генеральної прокуратури Укра-

6 Радник юстицiї 1) прокурори управлiнь та вiд-

дiлiв Генеральної прокуратури

2) заступники начальникiв,

старшi прокурори управлiнь i

вiддiлiв, слiдчi в особливо

важливих справах, старшi

слiдчi прокуратур Кримської

АРСР, областей, м. Києва,

транспортних i природоохооро-

нних прокуратур (на правах

обласних), слiдчi в особливо

важливих справах прокуратур

3) прокурори мiст другої та

третьої груп, районiв та при-

рiвнянi до них прокурори

4) заступники прокурорiв мiст

5) начальники вiддiлiв, завi-

дуючi кабiнетами, лабора-

торiями, викладачi iнституту

пiдвищення квалiфiкацiї Гене-

ральної прокуратури України

7 Молодший радник 1) помiчники прокурорiв, про-

юстицiї курори управлiнь, вiддiлiв

прокуратур Кримської АРСР,

областей, м. Києва, транспо-

ртних, природоохоронних та

прирiвняних до них прокура-

2) заступники прокурорiв мiст

другої та третьої груп, ра-

йонiв та прирiвняних до них

3) старшi помiчники проку-

рорiв, старшi слiдчi, слiдчi

прокуратур мiст, районiв та

прирiвняних до них прокура-

4) викладачi учбового центру

Генеральної прокуратури Ук-

8 Юрист 1 класу помiчники мiських, районних та

прирiвняних до них прокурорiв

9 Юрист 2 класу (залежно вiд строку перебу-

вання в класному чинi)

10 Юрист 3 класу

Як виняток, присвоєння вищого класного чину працiвниковi, незалежно вiд посади, яку вiн займає, може мати мiсце за зразкове виконання службових обов’язкiв, iнiцiативу в роботi, iншi значнi заслуги, з урахуванням стажу роботи.

5. Строки перебування в класних чинах:

юриста 3 класу — 2 роки

юриста 2 класу — 2 роки

юриста 1 класу — 3 роки

юстицiї — 3 роки

радника юстицiї — 4 роки

юстицiї — 4 роки

Строки перебування в чинах державного радника юстицiї 1, 2, 3 класiв не встановлюються. Присвоєння чергового чину цих класiв можливе у випадках пiдвищення працiвника в посадi або за особливi заслуги в роботi.

Урядовий портал

 1. Головна
 2. НПА
 3. Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями

Урядом визначено порядок присвоєння рангів державним службовцям відповідно до нової редакції Закону України «Про державну службу». Питання присвоєння рангів державним службовцям є важливим при прийнятті на державну службу та під час її проходження, зокрема для встановлення розміру надбавки за ранг державного службовця. Постановою Кабінету Міністрів України передбачено механізм присвоєння рангів державним службовцям та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 20 квітня 2016 р. № 306

Питання присвоєння рангів державних службовців та
співвідношення між рангами державних службовців
і рангами посадових осіб місцевого самоврядування,
військовими званнями, дипломатичними рангами
та іншими спеціальними званнями

Відповідно до частини другої статті 39 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

Порядок присвоєння рангів державних службовців, що додається;

співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями згідно з додатками 1—9.

2. Установити, що:

надбавка за ранг встановлюється з дня його присвоєння;

державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу;

особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і має ранг, присвоєний за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до такого рангу;

особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і якій був присвоєний ранг відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII “Про державну службу”, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до найнижчого рангу у межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. У разі належності посади до категорії посад, в межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, надбавка за ранг виплачується відповідно до раніше присвоєного рангу.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити присвоєння рангів державних службовців відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306

ПОРЯДОК
присвоєння рангів державних службовців

1. Цей Порядок визначає механізм присвоєння державним службовцям рангів під час прийняття на державну службу та її проходження.

2. Особі, яка має військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання та призначається на посаду державного службовця, присвоюється ранг відповідно до співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями (далі — співвідношення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306.

3. У разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням категорії посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування.

4. Підставою для прийняття суб’єктом призначення рішення про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “А”, є подання, підготовлене службою управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, що вноситься:

Державним секретарем Кабінету Міністрів України — щодо своїх заступників;

першим заступником або заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України — щодо Державного секретаря Кабінету Міністрів України;

міністром — щодо державного секретаря міністерства;

керівником центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України, — щодо своїх заступників;

першим заступником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України, — щодо керівника центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету Міністрів України;

Головою Конституційного Суду України — щодо керівника Секретаріату Конституційного Суду України;

керівником Секретаріату Конституційного Суду України — щодо своїх заступників;

Головою Верховного Суду України — щодо керівника апарату Верховного Суду України та його заступників;

Головою вищого спеціалізованого суду — щодо керівника апарату вищого спеціалізованого суду та його заступників;

заступниками голів місцевих державних адміністрацій — щодо голів місцевих державних адміністрацій;

керівником іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, — щодо керівника державної служби в такому органі.

5. Підставою для прийняття рішення про присвоєння державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “Б” та “В”, чергового рангу є подання служби управління персоналом суб’єктові призначення, погоджене безпосереднім керівником.

6. Підставою для прийняття рішення про присвоєння достроково чергового рангу державного службовця є обґрунтоване подання, внесене безпосереднім керівником суб’єктові призначення.

7. У поданні щодо присвоєння рангу державного службовця обов’язково зазначаються:

дата присвоєння попереднього рангу, номер і дата відповідного рішення — у разі присвоєння державному службовцю чергового рангу в межах відповідної категорії посад державної служби;

завдання, виконані державним службовцем, що мають важливе значення для розвитку держави або регіону чи особливі досягнення — у разі присвоєння державному службовцю достроково чергового рангу в межах відповідної категорії за особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань.

Разом з поданням подаються такі документи:

копія першої сторінки та сторінок трудової книжки із записами про призначення на посаду та присвоєння попереднього рангу.

8. Державному службовцю, який призначається на посаду більш високої категорії і має ранг у межах такої категорії, може бути залишено попередній або присвоєно черговий ранг в межах відповідної категорії посад. При цьому черговий ранг може бути присвоєно лише у разі, коли попередній ранг був присвоєний державному службовцю більше ніж рік тому з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

У разі залишення попереднього рангу черговий ранг присвоюється державним службовцям з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

9. Державному службовцю, який був звільнений з державної служби та повернувся на державну службу, черговий ранг присвоюється через три роки з дня призначення на посаду державної служби.

Період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу. У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу обчислюється
з урахуванням сумарно періоду роботи до зазначених відпусток та періоду роботи після виходу з них.

Державному службовцю, увільненому від виконання обов’язків на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на особливий період, період проходження такої військової служби зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Під час присвоєння державному службовцю, який не проходив оцінювання результатів службової діяльності у відповідному державному органі, чергового рангу враховується інформація про оцінювання результатів його службової діяльності за попереднім місцем роботи, яка надається на запит служби управління персоналом.

10. Державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII “Про державну службу”, присвоюється найнижчий ранг у межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. При цьому строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу включає попередній період роботи державного службовця на займаній посаді.

У разі належності посади державного службовця до категорії посад, в межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, за ним зберігається раніше присвоєний ранг.

У разі коли державному службовцю, який має відповідне військове звання, дипломатичний ранг чи інше спеціальне звання, присвоєно ранг відповідно до зазначеного Закону, що є нижчим, ніж передбачено співвідношенням, йому присвоюється ранг на рівні рангу виходячи із співвідношення.

_____________________

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ та осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Н. С. Юзікова Судові та правоохоронні органи України

Класні чини працівників органів прокуратури

Законом «Про прокуратуру» і постановою Верховної Ради Ук­раїни » Про затвердження Положення про класні чині працівників органів прокуратури України» визначається порядок встановлення і присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури. Присвоєння класних чинів провадиться в послідовному порядку з урахуванням ділових і особистих якостей працівника прокуратури відповідно до посади, яку він займає, і стажу роботи. Положен­ням встановлюється 10 класних чинів: державний радник юстиції України; державний радник юстиції 1 класу; державний радник юстиції 2 класу; державний радник юстиції 3 класу; старший рад­ник юстиції; радник юстиції; молодший радник юстиції; юрист 1 класу; юрист 2 класу; юрист 3 класу.

Класні чини державного радника юстиції України; державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів присвоюються Президентом Украї­ни, а інші класні чини — Генеральним прокурором України.

Співвідношення класних чинів працівників прокуратури України і військових звань та спеціальних звань працівників ОВС

Класні чини працівників

органів прокуратури України

Майор міліції, майор

Капітан міліції, капітан

Старший лейтенант міліції,

Користуйся, але не зловживайтаке правило мудрості. Ні помірність, ні надмірність не дають щастя.

Розділ IX СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

9.1. Основні завдання, принципи і напрями діяльності Служби безпеки України

До системи правоохоронних органів, поряд з уже вивченими струк­турами, належить орган, що забезпечує безпеку в державі — СБУ.

СБУдержавний правоохоронний орган спеціального при­значення, підпорядкований Президентові України та підконт­рольний Верховній Раді України, діяльність якого спрямована на забезпечення державної безпеки України.

Цей орган забезпечує захист життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх посягань. До жит­тєво важливих інтересів відносяться всі потреби, задоволення яких надійно забезпечує існування і можливість прогресивного розвитку особистості, суспільства в цілому та Української держави.

Об’єктами, що підпадають під захист органів безпеки, є пра­ва, інтереси і свободи громадян; матеріальні і духовні цінності суспільства; конституційний лад держави, її суверенітет і тери­торіальна цілісність.

До суб’єктів, які підлягають захисту органами безпеки, відносяться держава, об’єднання громадян, громадські й інші організації і громадяни, що мають права й обов’язки з участі в забезпеченні безпеки відповідно до чинного законодавства. Ха­рактер внутрішньої і зовнішньої безпеки визначається реальною і потенційною загрозою об’єктам безпеки з боку внутрішніх і зовнішніх джерел.

Виконання завдань з забезпечення безпеки держави, суспільства й особи покладається на державні органи забезпечення безпеки, що утворюються і діють у системі органів виконавчої влади.

Завдання та принципи діяльності органів СБУ

Основними завданнями СБУ у межах визначеної законодавс­твом компетенції із забезпечення безпеки в Україні є:

 • захист державного суверенітету, конституційного ладу,територіальної цілісності;
 • захист економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України;
 • захист прав громадян і законних інтересів держави від роз­відувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп осіб і громадян, а також забезпечення охорони
  державної таємниці;
 • попередження, припинення, виявлення і розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції й організованої

злочинної діяльності в сфері управління економікою та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Для досягнення цілей безпеки необхідно здійснювати прове­дення єдиної державної політики у галузі забезпечення безпечного існування держави і суспільства, реалізовувати систему заходів економічного, політичного, організаційного й іншого характеру, що співвідносяться із можливими погрозами життєво важливим інтересам держави, суспільства й особистості. Діяльність органів і посадових осіб СБУ здійснюється на засадах:

 • законності;
 • поваги до прав і гідності особи;
 • позапартійності;
 • відповідальності перед народом України;
 • поєднання гласності і конспірації;
 • співвідношення єдиноначальності й колегіальності.
  Законність— один з основних принципів, на якому заснована

діяльність усіх судових і правоохоронних органів. І органи СБУ не є виключенням. Правову основу діяльності цих органів скла­дають Конституція, Закон «Про Службу безпеки України» інші закони, що регулюють відносини в сфері безпеки та міжнародні договори і угоди з питань безпеки.

Повага до прав і гідності особи зазначена у ст. 5 Закону «Про Службу безпеки України». Цей принцип характеризується тим, що діяльність з охорони і захисту безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Тобто, при виконанні своїх обов’язків посадові особи і працівники органів СБУ повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне відношення, не повинні допускати розголошення відомостей щодо особистого життя громадянина. І тільки у виняткових випадках, за необхідності при­пинити або розкрити злочин, органами СБУ можуть бути тимчасово обмежені окремі права і свободи громадян у межах, передбачених чинним законодавством. У разі обмеження прав та свобод громадян органи СБУ зобов’язані на вимогу особи у місячний термін дати письмове пояснення щодо тих обмежень, які були застосовані. Також особи, чиї права були незаконно обмежені, мають право оскаржити до суду неправомірні дії службових осіб та органів СБУ.

Позапартійність — визначається відсутністю впливу на органи і посадових осіб СБУ будь-яких партійних організацій, рухів і громадських об’єднань громадян, що переслідують політичні цілі. Також забороняється використовувати діяльність цих органів у особистих, групових чи партійних інтересах. Виняток складають співробітники органів СБУ, що уклали трудовий договір зі Служ­бою і є членами профспілкової організації.

Відповідальність може наставати за здійснення неправомірних дій щодо обмеження прав і свобод особи з боку співробітників органів СБУ. Заходи відповідальності, передбачені чинним за­конодавством. Якщо під час виконання своїх функціональних обов’язків посадові особи порушили права і свободи громадян, вони повинні вжити заходів щодо їх відновлення, відшкодування заподіяних моральних і матеріальних збитків і притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Поєднання гласності і конспірації в організації і діяльності органів безпеки відображено у ст. 7 Закону України «Про Службу безпеки України». З одного боку, діяльність СБУ включає елемент гласності, що полягає у передачі через засоби масової інформації й іншими формами відомостей про діяльність органів СБУ у межах, визначених шконодавством України. Ця інформація може містити відомості Про бюджет СБУ, компетенцію цих органів, приклади вчинення протиправних дій працівниками СБУ. З іншого боку, забороняється розголошувати відомості, що складають державну, службову, війсь­кову чи комерційну таємницю, а також інформацію конфіденційного характеру, якщо її розголошення може заподіяти шкоду національній безпеці України, честі та гідності особи або порушити її законні права і свободи. Виключення складають випадки, коли розголошення цієї інформації передбачено законодавством і здійснюється в інтересах правосуддя і досягнення істини у судовій справі.

Державна таємниця вид таємної інформації, що охоплює ві­домості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відно­син, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України, та які визнані у порядку, встановленому Законом України від 21 січня 1994 р. «Про державну таємничо» (в редакції Закону від 21 вересня 1999 р.), державною таємницею і підлягають охороні державою. Поєднання єдиноначальності і колегіальності полягає у тому, що, з одного боку, керівництво всією діяльністю СБУ, її Цент­рального управління здійснює Голова СБУ. Він несе персональну відповідальність за виконання задач і функцій, що покладені державою на цей орган. З іншого боку, у СБУ створений і діє колегіальний дорадчий орган — колегія, що визначає шляхи ви­конання покладених на органи безпеки задач і функцій; приймає рішення щодо основних напрямів і проблем оперативно-службової діяльності і питань роботи з кадровим складом СБУ.

При здійсненні оперативно-службових функцій органи СБУ незалежні від органів державної влади, органів місцевого самов­рядування, посадових осіб, партій і рухів.

9.2. Система, організація діяльності та повноваження Служби безпеки України

Організаційну структуру СБУ затверджує Президент України.

Відповідно до законів «Про Службу безпеки України», «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України» органи СБУ являють єдину централізовану систему, до якої входять:

 • Центральне управління СБУ;
 • регіональні органи СБУ;
 • органи військової контррозвідки;

—навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади, уста­нови організації і підприємства СБУ; Центральне управління СБУ і підпорядковані йому органи.

Центральне управління СБУ координує, організує роботу і здійснює керівництво та контроль за іншими органами Служби, відповідає за стан державної безпеки, видає в межах своїх пов­новажень нормативні акти (положення, накази, розпорядження, інструкції), що є обов’язковими для виконання у системі СБУ. З урахуванням мети і завдань, поставлених перед цими органа­ми, вони безпосередньо реалізують основні напрями діяльності органів системи безпеки в складі апарата СБУ. Центральне уп­равління СБУ відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів СБУ. До його складу входять аппарат Голови СБУ та функціональні підрозділи:

 • контррозвідки;
 • військової контррозвідки;
 • захисту національної державності;
 • боротьби з корупцією і організованою злочинною діяль­ністю;
 • інформаційно-аналітичний;
 • оперативно-технічний;
 • оперативного документування;
 • слідчий;
 • урядового зв’язку;
 • по роботі з особовим складом;
 • адміністративно-господарський;
 • фінансовий;
 • військово-медичний;
 • інші згідно з організаційною структурою СБУ.

При СБУ функціонує Антитерористичний центр, положення про який затверджується Президентом України за поданням Ка­бінету Міністрів України.

Загальне керівництво всією діяльністю з захисту й охорони дер­жавної безпеки здійснюється Головою СБУ, який призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

Регіональні органи СБУ

Регіональні органи СБУ створюються для ефективного вико­нання цілей і задач з охорони і захисту державної безпеки України та її громадян. До складу цих органів входять:

 • обласні управління СБУ;
 • міські;
 • міжрайонні;

—районні підрозділи, розташування яких не завжди пов’язано з адміністративно-територіальним розподілом України.

Органи військової контррозвідки

Органи військової контррозвідки створюються державою для здійснення контррозвідувальних дій щодо забезпечення Збройних Сил України, Прикордонних військ та інших військових форму­вань, що дислокуються на території України. Основними напрямами діяльності СБУ є проведення розвідувальних, контррозвідувальних заходів, боротьба зі злочинністю, проведення оперативно-розшукових заходів у справах, віднесених законодавством до компетенції СБУ, і здійснення інших дій, передбачених Законом «Про Службу безпеки України».

Проведення розвідувальних дій органами СБУ здійснюється її межах повноважень, визначених законодавством. При цьому можуть бути використані негласні методи і заходи, визначені відповідними нормативними актами СБУ, з метою одержання інформації про загрозу безпеці України.

Здійснення контррозвідувальних дій полягає у виявленні, попе­редженні і припиненні розвідувальної й іншої діяльності, що про­водиться на території України спеціальними службами й органами іноземних держав і може завдати шкоди безпеці України. Прове­дення контррозвідувальних заходів, які зачіпають недоторканність житла громадян, таємницю листування, телефонних розмов та інших прав, що охороняються Конституцією, допускається тільки у випадках, встановлених законодавством України.

Боротьба зі злочинністю, що підриває безпеку держави і на­роду, здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення, припинення і розкриття протиправних дій, які мають ознаки складу злочину: шпигунства, терористич­ної діяльності, корупції, незаконного обігу зброї і наркотичних засобів, контрабанди. Проводиться слідство і дізнання щодо злочинних фактів та злочинних дій окремих осіб та їх об’єднань, метою яких є насильницька зміна існуючого ладу України.

Для забезпечення державної безпеки і виконання поставлених перед СБУ цілей і завдань, посадові особи цих органів наділяються обов’язками і правами.

Юрист 3 класу

Тема: Всі професії важливі – обирай свою

Мета: розширити і поглибити знання дітей про сучасні професії, що

відносяться до різних типів; удосконалювати вміння класифікувати

професії; формувати життєві компетентності; виховувати повагу до

І. Вступне слово вчителя. Повідомлення теми.

Народна мудрість говорить: На дерево дивись, як родить,

а на людину , як робить.

Тема нашої виховної години «Всі професії важливі – обирай свою» Професій безліч є цікавих,

Але свою вгадати як —

Щоб добре діло й добра слава?

Вибір професії — справа складна. Всім нам щось подобається робити більше, а щось менше, щось ми взагалі відмовляємось робити. Хтось любить ремонтувати техніку, комусь більше подобається спілкуватися з людьми, один у захваті від логіки алгоритмів, інший прагне зберегти образи навколишньої природи.

Учні нашого класу протягом тривалого часу працювали над проектом «Всі професії важливі – обирай свою.»Тож сьогодні ми підведемо підсумки нашої роботи.

ІІ. Ознайомлення з типами професій.

Будь-яка професія, залежно від того, з чим має справу працівник, може бути віднесена до одного з 5 типів . Давайте пригадаємо їх. ( На дошці – назви типів професій , що представлені у вигляді квітів.)
1. «Людина — природа». Представникам цієї групи слід вибирати професію серед спеціальностей, які мають справу з рослинами і тваринами (екологи, агрономи, зоотехніки, ветеринарні лікарі).
2. «Людина — техніка». Цим дітям краще пов’язати свою професію з машинами та приладами (інженери, слюсарі, механіки, водії тощо).
3. «Людина — людина». Тим, хто потрапив до цієї групи, бажано займатися роботою, пов’язаною зі спілкуванням (вчителі, соцпрацівники, психологи, продавці, консультанти).
4. «Людина — знакова система». Найкраще у представників цієї групи виходить робота з цифрами (економісти, бухгалтери, фінансисти, статисти).
5. «Людина — художній образ». У цій групі — творчі люди (артисти, журналісти, письменники, художники).

Професія — це певний вид трудової діяльності, який потребує спеціальних теоретичних знань та практичних навичок.

ІІІ. Відгадування загадок і утворення слів професій.

 • Зараз я згадаю вам загадки, а ви їх відгадаєте:
 • У кожнім місті і селі — головний на столі. (Хліб)
 • Гарне на вроду, їсть масло і п’є воду.

Ходить з краю в край, ріже гарний коровай. (Трактор)

 • По полю бродить, зерно молотить,

Жне, косить – хліба не просить. (Комбайн)

 • Я не їм вівса, ні сіна, дайте випити бензину –

Всіх коней я обжену, куди хочеш побіжу. (Автомашина)

 • Я літаю, язірки на крилах маю

І мотор у мене є,

Що життя мені дає. (Літак)

 • Засвітила, полетіла – хвіст вогнений залишила. (Ракета)

Утворіть від слів відгадок слова, хто керує всім цим і скажіть до якого типу належать ці професії.

Хліб – хлібороб

Трактор – тракторист

Комбайн – комбайнер

Автомашина – водій, шофер

Літак – льотчик, пілот, командир корабля

Ракета — космонавт

ІV. Гра по групам. Розподіл професій за типами. Самостійна робота.

Адвокат , актор, біолог , ветеринар, водій, вчитель , дипломат , економіст, інженер , композитор , співак, льотчик, лікар, мовознавець , програміст, фермер , лісник, хімік , художник , бухгалтер, еколог, психолог, слюсар, журналіст, машиніст.

І група – вибирає професії типу «Людина-людина.»

ІІ група – «Людина-природа.»

ІІІ група – «Людина-знакова система.»

ІV група – «Людина-техніка.»

Vгрупа – «Людина-художній образ.»

ІV. Мрії про майбутню професію. Виставка малюнків.

 • Учні нашого класу намалювали малюнки про свою майбутню професію. Тут є і космонавти, і перукарі, і водії, і міліціонери, і співачки та інші. А також вивчили вірші про свою майбутню професію.
 • Послухайте розповіді та вірші про майбутню професію.

Ліза

А я уже знаю ким хочу стати:

Дітей танцювати я буду навчати.

Я рухи цікаві їм покажу,

Багато нового діткам розкажу.

І будуть вони гарно так танцювати,

У конкурсах різних перемагати,

Бо танець – це мова, яку розуміють

Всі люди на світі, що мріяти вміють.

Марія

Люблю співати дуже я,

Така професія моя,

Я хочу знати всі пісні,

Усі пісні на цій землі.

Співати про красу,

Про подих вітру,

Про сад, що навесні,

Як в казці весь розквітне.

І знаю, й вірю твердо я.

Що мрія здійсниться моя!

Марина

Я хочу тваринам допомагати,

Від всіх хвороб старанно лікувати,

Від злої руки їх завжди рятувати,

Тепло і турботу свою дарувати.

Адже тварини-часточка природи,

І берегти повинні завжди ми її.

Щоб стали кращим всі люди

На щедрій і великій цій Землі.

Ваня

Мене звуть Ваня. Я з дитинства мріяв стати шофером. Цікавіше цієї професії не має на білому світі. Сидиш в машині, а за вікном миготять ліси, поля, села і міста. Водій може з вантажем об’їздити пів України,подивитися на те як і де живуть люди. Але ця професія е тільки захоплююча, але і дуже потрібна.

Після закінчення 9 класу я піду вчитися в ПТУ. Я сподіваюсь, що коли – небудь моя мрія здійсниться, я сяду за «бублик» автомобіля і на питання –« Хто ти по професії» — я з гордість відповідатиму «Я водій».

Ти і машина – одне ціле. Безкінечна тягнеться дорога… Зустрічі, розставання, нові люди, відчуття свободи і сили – це здорово!

І тут, на висоті, звичайно машина. Вона вміє підняти настрій. Я не з чуток знаю яка це важлива праця. Якщо на вулиці сусід заводить машину, то він дозволяє мені заводити його машину.

VІІ. Розповіді про професії батьків.

Найперші порадники у виборі професії – це найдорожчі і найрідніші люди – ваші батьки. Ви лише погляньте, скільки різноманітних професій тут представлено. Тож послухаємо розповіді про них.

Самойленко Денис

Батьки мої — працьовиті й старанні ,

Вони у мене дуже добрі й гарні.

В тата славна професія – він продавець,

Всі люди говорять, що – молодець.

Кожного дня він раненько встає,

Іде на працю – і там продає

Дуже важливий товар, необхідний —

Корм для тваринок домашніх потрібний.

В офісі фірми – поважна людина-

Мама моя – менеджер фірми.

З ранку до вечора все на роботі,

Вся заклопотана, вся у турботі.

Маму мою всі поважають

За мудрою порадою до неї поспішають.

Я дуже люблю своїх маму і тата!

VІІІ. Перегляд інтерв’ю.

В минулому році учні 3-х класів спробували свої сили в якості кореспондентів. Тож переглянемо їх роботу.

ІХ. Підсумок .

Батько в мене – будівельник,
Він новий будує дім.
Коли виросту, то сяду
В кран підйомний поруч з ним.

Корисні копалини мрію шукати,
Для цього потрібно геологом стати.
Я влітку вивчаю, коли я в селі,
Властивості, склад і будову Землі.

З вантажом ідуть машини, із країни до країни,
І вже декілька ночей не змикав шофер очей.
Він доставить в строк вантаж, дальнобійник спритний наш.

Єгерь – професія дуже цікава,
Від браконьєрів ліси берегти.
Щоб ти з родиною в чудову діброву
Зміг би у будь-яку пору прийти.

Мрія кожного хлопчини – це зіркові височини.
Космонавт у кораблі відлітає від Землі.
Та на жаль, іще ми діти, на ракеті щоб летіти.

З понеділка по суботу ходить лікар на роботу.
Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю.
Він мені призначить ліки,перевірить горло, ніс,
Скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав я й підріс!

Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, в вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.

На виклик пожежна машина летить,
Сміливий пожежник в кабіні сидить.
Його телефон «101» люди знають,
І в разі пожежі завжди викликають.

Прийдуть до школи діти малі
Там їх зустрінуть учителі,
Будуть навчати читати, писати
І один одному допомагати.

Художник чудові картини малює,
В музеї милуююсь пейзажами я,
Там рідна природа, річки і долини,
Лани золоті, Україна моя!

Знає він обов’язки, знає всі права,
Це юрист досвідчений – світла голова.
Він закони пояснить у своїй країні.
Зможе він допомогти будь-якій людині.

Маму з татом поважай, дома їм допомагай.
Підмітай та посуд мий, якщо бачиш, що брудний.
Свої речі поскладай, відпочити мамі дай.
І до праці та порядку вже з дитинства ти звикай.

Слово вчителя.

Вибір професії – дуже важлива справа. Розподіл професій на погані й хороші, цікаві й нецікаві, легкі й важкі – помилковий. Важливо те, як ставиться людина до своєї роботи. Але яку б професію ви не обрали , ким би не стали, пам’ятайте, головне – залишатися людиною у будь-якій життєвій ситуації.

Еще по теме:

 • Приказ о составе комиссии по проверке знаний требований охраны труда Методические рекомендации по организации обучения по охране труда работников 2010 г Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда ПРИКАЗот "__"________20___г. №___О создании комиссии по проверке знаний требований охраны трудаВ соответствии с п.3.4. Порядка […]
 • Часть 2 ст 194 ук рф Часть 2 ст. 194 ук рф предусматривает повышенную уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ уклонение от уплаты таможенных платежей […]
 • Статей 218 гк рф Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Гражданский кодекс РФ, наряду с принятыми в соответствии с ним федеральными законами, является основным источником гражданского законодательства в Российской Федерации. Нормы гражданского права, содержащиеся в других нормативно правовых […]
 • 192 тк рф дисциплинарные взыскания комментарии Статья 192 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания Текущая редакция ст. 192 ТК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель […]
 • Комментарий к трудовой кодекс российской федерации Комментарий к трудовому кодексу российской федерации Издание второе, дополненное доктор юридических наук, профессор А.М. КУРЕННОЙ; доктор юридических наук, профессор С.П. МАВРИН; доктор юридических наук, профессор Е.Б. ХОХЛОВ Головина С.Ю., докт. юрид. наук, проф. - гл. 44 - 46, 48, 49, […]
 • Технические средства организации дорожного движения рб Глава 1. Общие положения Формы и методы контроля за выполнением участниками дорожного движения требований настоящих Правил определяются Министерством внутренних дел. 5. Нарушение настоящих Правил влечет ответственность, установленную законодательными актами. ПДД он-лайн ПДР на […]
 • Умышленное уничтожение повреждение имущества § 5. Уничтожение или повреждение чужого имущества Эти посягательства в отличие от хищений не связаны с преступным обогащением виновных, однако их общественная опасность может быть весьма значительной. Уничтожение или повреждение имущества способно причинить существенный ущерб отношениям […]
 • Ст 215 украина Державна фіскальна служба України Митний кодекс 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 2. Розділ I. Загальні положення (статті 1-35) 3. Розділ II. Країна походження товару (статті 36-48) 4. Розділ III. Митна вартість товарів та методи її визначення (статті 49-66) 5. Розділ IV. Українська […]